HARTANAH PINDAH MILIK KASIH SAYANG DAPAT PENGECUALIAN DUTI SETEM

Pindah milik kasih sayang atau dalam bahasa Arab disebut sebagai “Hibah” adalah merujuk kepada suatu pemberian sukarela atau pemberian harta tanpa balasan yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain. Kebanyakan pindah milik kasih sayang ini melibatkan hubungan kekeluarga seperti pindah milik antara suami isteri, ibubapa kepada anak dan datuk nenek kepada cucu. Namun, urusan ini juga boleh berlaku di antara pemberi dan penerima hibah yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.

Berdasarkan Perintah Duti Setem (Peremitan) (No. 2) 2019 P.U.[A] 369 yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2020, telah mewartakan bahawa 50% daripada duti setem yang boleh dikenakan ke atas mana-mana surat cara pindah milik ke atas harta tak alih yang merupakan pelupusan secara sukarela di antara ibubapa kepada anak atau sebaliknya berdasarkan harga pasaran hartanah. Namun, duti setem pelupusan secara sukarela di antara suami dan isteri diberikan pengecualian duti setem secara penuh.

Pada Jun 2023, Kerajaan telah mewartakan pengecualian duti setem bagi urusan pindahmilik kasih sayang yang mana telah mula berkuat kuasa pada 1 April 2023. Jadi, mari kita semak tentang warta tersebut. Perintah pengecualian duti setem tersebut dikenali sebagai (Pengecualian)(No. 3) 2023, P.U.[A] 178. Boleh rujuk pada pautan ini untuk melihat keseluruhan warta.

Berdasarkan perintah pengecualian duti setem tersebut, Kerajaan telah bersetuju bahawa duti setem ke atas surat cara pindah milik harta tanah secara sukarela melibatkan ibubapa kepada anak dan datuk nenek kepada cucu dikecualikan sepenuhnya terhad kepada RM1,000,000.00 pertama nilai harta tanah. Baki selebihnya daripada nilai harta tanah tersebut tertakluk kepada kadar duti ad valorem dan diberi peremitan sebanyak 50% ke atas duti setem yang bakal dikenakan. Perintah pengecualian duti setem ini perlu dilampirkan bersama dengan surat cara Pengisytiharan Hibah atau “Deed of Gift” semasa membuat penyeteman di portal Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi perintah pengecualian duti setem ini telah menyeluruh kepada institusi kekeluargaan tanpa terhad kepada suami dan isteri.

Perlu diingatkan bahawa perintah pengecualian duti setem ini tidak terpakai kepada pemberi dan penerima hibah yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan seperti yang dinyatakan di atas dan perlu kepada penelitian terhadap status penerima pindahmilik tersebut bagi menentukan kos duti setem yang bakal dikenakan.

Leave A Comment